Bugün;
ANA MENÜ

KURUMSAL HABERLER
DİĞER LİNKLER
  BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
  İHBAR VE ŞİKAYET
  e-RESMİ GAZETE
  İNTERNET VERGİ DAİRESİ
  VERGİBİLİR
  TÜRKİYE-AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)
  KDV İADE REHBERİ
  ENGELLİ İNDİRİMİ İŞLEMLERİ
  ANLAŞMALI MATBAALAR
  UZLAŞMA TALEBİ DİLEKÇESİ
İSTATİSTİKLER
Sitemiz;
Bugün : 1.490, Toplam : 3.113.755
kez ziyaret edildi.

 

 
Tahsilatın Takibi ve Değerlendirilmesi
ÖZELGELER >> Genel Yazılar >> 2008 Yılı Genel Yazıları >> Tahsilatın Takibi ve Değerlendirilmesi
 

GENEL YAZI
2008 /4

İlgili Birim      : Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
Tarih               : ..../08/2008                                                          
Konu               : Tahsilatın Takibi ve Değerlendirilmesi
İlgili Maddeler : 6183 Sayılı Kanun Maddeleri

 

 

Bilindiği üzere; süresinde ödenmeyen kamu alacaklarının tahsilatında etkinlik ve verimliliği artırarak tahsilat hedeflerine ulaşılabilmesi için çalışma planları yapmak, sonuçları izlemek, mükellef borç stokunun azaltılması için tahsilata yetkili birimlerce gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla Başkanlığımızca, 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsilat sonuçlarını değerlendirmek üzere Başkanlığımıza bağlı vergi dairelerimiz ile bir toplantı yapılmıştı.

Söz konusu toplantıda; Gelir İdaresi Başkanlığınca önümüzdeki süreçte yapılması istenilen çalışmalar ve birimlerimizin daire içi işlemlerinde özellik arz eden ve geciktirilmeden yerine getirilmesi gereken işlemlerin önemine dikkat çekilmiştir.

Bu bağlamda; Başkanlığımız tahsilat hedeflerine ulaşılması için aşağıda belirtilen iş ve işlemler gerekli özen ve dikkat gösterilerek süratle yerine getirilecektir.

1) Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığınca Başkanlığımız birimlerinin 31.12.2007 itibariyle toplam borç stoku esas alınarak hesaplanan net tahsil edilebilir borç stoku üzerinden % 30 asgari tahsilat hedefi ve bu hedefe paralel olarak Başkanlığımız birimlerimizce yapılması planlanan "Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Planlanan Tahsilat Hedefi"nin  tutturulması ve aşılması için tüm birim amirlerimizce gereken proje, planlama ve tedbirler alınarak tahsilat çalışmalarına hız verilecektir.

2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 nci maddesi kapsamında Belediye Uzlaşma Komisyonu ile uzlaşılan 31.12.2004 tarihi ve öncesi borçlar hariç olmak üzere; bu tarihten sonraki borçların 6183 sayılı Kanun gereği takip işlemleri bu kuruluşların yetkilileri ile görüşmeler yapılarak süratle tamamlanacak, Gelir İdaresi Başkanlığının 30.07.2008 tarih ve 75266 sayılı yazısında belirtildiği üzere bu kuruluşlarca 31.10.2008 tarihine kadar 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulması halinde bu başvurularla ilgili bilgi ve belgeler Gelir İdaresine iletilmek üzere Başkanlığımıza gönderilecektir.

3) Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığınca 2008 Haziran sonu itibariyle 20.000,00 YTL ve üzeri borçlu mükellef listeleri, borç aralıkları itibariyle hazırlanarak Başkanlığımıza bildirilmiş olup, Başkanlığımızca da her bir vergi dairesi için söz konusu listeler hazırlanarak CD ortamında dağıtılmıştır. Söz konusu listelerin incelenmesinde de görüleceği üzere;

20.000,00 YTL - 50.000,00 YTL arası borcu bulunan mükellefler ile Kovuşturma Bölümü Servis Şefleri tarafından,

50.000,00 YTL - 100.000,00 YTL arası borcu bulunan mükellefler ile Vergi Dairesi Müdür ve Müdür Yardımcıları tarafından,

100.000 YTL ve üzeri borcu bulunan mükellefler ile Başkanlığımız tarafından, gerekli görüşmeler yapılacak, görüşmeler sonunda görüşmeyi yapan idare ve borçlu mükellefçe yapılan görüşme konuları ve diğer hususlar bir tutanak altına alınacak, görüşme yapılan mükellef hakkındaki tüm bilgiler CD'de örneği yer alan " Borçlu Mükellef Bilgi Formu"na kaydedilecektir.

            Başkanlığımızca bizzat takip edilecek 100.000 YTL ve üzeri borcu bulunan mükelleflere dair Borçlu Mükellef Bilgi Formu ve diğer bilgi ve belgeler, eksiksiz olarak Başkanlığımız Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğüne gönderilecek ve mükellef görüşme süreci daire amirlerinin kanaatine göre belirlenecektir.

            4) Başkanlığımıza bağlı vergi daireleri, daire içi işlemler ile ilgili olarak aşağıda belirtilen işlemleri de süratle yerine getirecektir.

           •a)      Vergi dairelerimizde henüz tamamlanmayan mahsup, düzeltme, terkin vb. işlemler var ise süratle tamamlanacaktır.

•b)      Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığınca Başkanlığımıza gönderilen listelerde, 1996 ve 1997 yılı ve öncesi borç bakayalarının yer aldığı anlaşılmakta olup, vergi dairelerimizce bu bakayaların nedenleri araştırılarak mevzuatımıza göre terkin işlemleri dahil gerekli tüm işlemler tamamlanacaktır.

•c)       5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 nci maddesi kapsamında Belediye Uzlaşma Komisyonu ile uzlaşan kuruluşların 31.12.2004 tarihi ve öncesi borçları ile ilgili işlemler, Belediye Uzlaşma Komisyonu kararı esas alınarak bu güne kadar hesaplanmış gecikme zammı olup olmadığı kontrol edilecek ve 2006/5 Uygulama İç Genelgesi gereği alacak miktarının netleşmesi sağlanacaktır.

•d)      Vergi dairesi sicil kayıtlarımızın güncel bilgiler içermesi gereğinden hareketle öncelikle borçlu mükellef sicil bilgilerinden başlamak üzere; mevcut ortaklık bilgileri, hisse devirleri vb. bilgiler,  bir proje ekibi oluşturmak suretiyle güncellenecek, özellikle Gelir İdaresi Başkanlığınca 2008 Haziran sonu itibariyle takip ve tahsilat çalışmaları izlemeye alınan borçlu mükellefler esas alınarak bu çalışmalar süratle tamamlanacaktır.

•e)      Otomasyon sistemimizde yer alan yapılan tahsilatların vadelerine göre dağılımına ilişkin listede yer alan "bağsız" tahsilat tutarları, mükellef hesapları ile gerekli eşleştirilmeler yapılarak süratle güncellenecektir.

•f)        Birimlerimizce, içerisinde bulunan yıla dair zamanaşımı tarama işlemlerine gecikmelere mahal vermeksizin başlanacaktır.

•g)      Gelir İdaresi Başkanlığınca 2007 Haziran ayından itibaren uygulamaya başlanılan "Tahsilatın Takibi ve Değerlendirilmesi" sistemi çerçevesinde; 6183 sayılı Kanun hükümlerine yönelik 2008 yılı içerisinde yapılan 5766 sayılı Kanun başta olmak üzere, 2008/1, 2008/2, 2008/3 Tahsilat İç Genelgeleri ve genel yazılar esas alınarak personelimizin bilgilendirilmesi konusunda gerekli eğitim çalışmaları başlatılacaktır.

Yukarıda belirtilen daire içi işlemler ile ilgili olarak, daire amirlerimizce gerekli projelendirme ve ekip oluşturma işlemleri süratle başlatılacak ve yapılan işlemlerin süreci hakkında belirli periyotlarla Başkanlığımızın bilgilendirilmesine özel önem verilecektir.

Mükelleflerimizin tahakkuk eden vergi borçlarını zamanında ödemeleri yönünde uyumlarının ve birikmiş borçlarının tasfiyesinin sağlanarak tahsilatın etkinliğini artırabilmek için yazımızda belirtilen hususlara gerekli önem ve dikkatin verilerek titizlikle yerine getirilmesini rica ederim.

                Sıtkı AKSÖZ
         Vergi Dairesi Başkanı
<< Geri

 

Copyright © 2008, KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hakları ve İletişim Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Metehan Caddesi No:2 Maliye Binası Selçuklu/KONYA Posta Kodu 42060 - Tel : 0.332 236 56 00